Stavebný úrad2017-01-29T13:07:34+00:00

Stavebný úrad

V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 a zákona č. 2001/416 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, stavebným úradom je obec. Stavebný úrad v Holiciach poskytuje služby v nasledovných oblastiach – v súlade s územným plánom obce:

  • územné rozhodnutia
  • stavebné povolenia
  • kolaudačné rozhodnutia
  • povolenia na drobné stavby
  • povolenia zmeny stavby
  • búracie povolenia

Žiadosti a podania registruje Obecný úrad. Podrobné informácia Vám poskytne zodpovedný zamestnanec obecného úradu.

 

Kontakt

Beáta Nagyová, Bc.

  • Adresa: Pósfa 151, 930 34 Gelle
  • Úradné hodiny: každú stredu 13:00-16:00
  • Mobil: +421 905 716 201
  • Email: nagyova.beata@wmx.sk