Matrika2016-10-21T12:37:10+00:00

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Matrika je verejná listina. Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec.

Vedenie matrík a s tým súvisiace práva a povinnosti fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci upravuje zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Matrika obce Holice vedie údaje jednotlivých častí obce a v určitých prípadoch aj údaje obcí Malá Lúč, Veľká Lúč a Vieska. Je otvorená v stránkových hodinách obecného úradu. V naliehavých prípadoch obráťte sa na matrikárku.

 

Matrikárka

Monika Tóthová

 • T: +421 (0) 31 5545 103
 • M: +421 (0) 903 645 103
 • E: tothm@obecholice.sk

Rodná matrika

Pre rýchlejšie vybavenie Vašej žiadosti, obráťte sa na matriku vášho miesta narodenia. Matrika v Holiciach vedie iba záznam narodených na území obce.

K vybaveniu je potrebné:

 • žiadosť o zápis (osobne alebo písomne)
 • uhradiť správny poplatok: 5 EUR
 • preukaz totožnosti

Sobášna matrika

K vybaveniu je potrebné:

 • osobne podať žiadosť o zápis
 • doklady pri sobáši občanov SR:
  • slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy
  • rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
  • ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, prípadne právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
  • maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo
 • správne poplatky:
  • vydanie duplikátu sobášneho listu: 5 EUR
  • sobáš občana obce Holice na inom úrade: 16.50 EUR
  • uzavretie manželstva v Holiciach, ak ani jeden snúbenec nemá trvalý pobyt v Holiciach: 16.50 EUR
  • uzavretie manželstva v Holiciach, ak ani jeden snúbenec nemá trvalý pobyt na území SR: 199 EUR

Úmrtná matrika

K vybaveniu je potrebné:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho (vydaný a potvrdený prehliadajúcim lekárom, ako aj ošetrujúcim lekárom)
 • preukaz totožnosti nebohého
 • preukaz totožnosti osoby, ktorá úmrtie vybavuje
 • služba je bezplatná