Dane a poplatky2017-03-30T08:28:25+00:00

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Holice.

Pripomíname obyvateľom, že v zmysle zákona č. 582/2004 (o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Napríklad: nadobudnutie alebo predaj nehnuteľnosti, vydanie právoplatného stavebného povolenia, vydanie právpolatného kolaudačného rozhodnutia.

Daň z pozemkov

Daň z pozemkov sa určuje ako určité percento z hodnoty pozemku.

 • orná pôda: 0.0043256 EUR/m2
 • trvalé trávnaté porasty: 0.0007924 EUR/m2
 • záhrady: 0.0074 EUR/m2
 • lesné pozemky a rybníky, vodné plochy: 0.0074 EUR/m2
 • zastavané plochy a nádvoria: 0.0074 EUR/m2
 • stavebné pozemky: 0.05574 EUR/m2
 • pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu slnečnej energie, transformačné stanice a predajné stánky: 0.3% z hodnoty pozemku
 • Ostatné pozemky: 0.0074 EUR/m2

Daň zo stavieb

Sadzba dane je uplatňovaná na každý aj začatý m2. Sadzba dane pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje o 0,04 EUR/m2.

 • Stavby na bývanie: 0.075 EUR/m2
 • Stavby na poľnohospodársku produkciu: 0.075 EUR/m2
 • Stavby rekreačných chát a domčekov: 0.199 EUR/m2
 • Samostatne stojace garáže: 0.255 EUR/m2
 • Stravby hromadných garáží: 0.255 EUR/m2
 • Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou: 0.255 EUR/m2
 • Priemyselné stavby: 0.365 EUR/m2
 • Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť: 0.730 EUR/m2
 • Ostatné stavby: 0.219 EUR/m2

Daň z bytov

Sadzba dane je uplatňovaná na každý aj začatý m2.

 • byt: 0.075 EUR/m2
 • nebytový priestor využívané na garážovanie: 0.25 EUR/m2
 • nebytový priestor využívané na podnikateľskú činnosť: 0.73 EUR/m2

Ostatné dane

 • daň za psa: 5 EUR/rok
 • daň za užívanie verejného priestranstva (za každý aj začatý m2 a deň):
  • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb: 3.50 EUR/m2/deň
  • umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska: 0.03 EUR/m2/deň
  • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií: 0.17 EUR/m2/deň
 • daň za ubytovanie: 0.33 EUR/osoba/noc
 • daň za predajné automaty: 33.20 EUR/kus/rok
 • daň za nevýherné hracie prístroje: 66.40 EUR/kus/rok

Poplatky

 • poplatok za komunálny odpad: 15 EUR/osoba/rok
 • poplatok za drobný stavebný odpad: 0.015 EUR/kg