Bytový fond2019-03-21T09:02:44+00:00

Bytový fond obce Holice

Postup podávania, posudzovania žiadostí a prenájmu upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016.

Žiadosti o nájomné byty sa podávajú písomne, pričom budúci nájomca musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • musí byť občanom Slovenskej republiky,
 • nemôže byť výlučným alebo väčšinovým vlastníkom iného bytu alebo rodinného domu,
 • nájomcom alebo spoločným nájomcom iného bytu, bytového alebo rodinného domu,
 • výška príjmov budúceho nájomcu (po odpočítaní nájomného a pri zohľadnutí počtu osôb žijúcich v jednej domácnosti) môže byť najviac vo výške trojnásobku životného minima.

Podrobné podmienky upravuje všeobecne záväzné nariadenie.

Písomné žiadosti o pridelenie nájomného bytu prerokúva obecné zastupiteľstvo a rozhoduje o ich zaradení do zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. Obec vedie dva zoznamy žiadateľov o pridelenie nájomného bytu:

 1. zoznam záujemcov s trvalým pobytom na území obce Holice,
 2. zoznam záujemcov bez trvalého pobytu na území obce Holice.

V prípade uvoľnenia nájomného bytu obec vyzve záujemcu v poradí na doloženie potrebných dokladov, pričom sa uprednostňujú žiadatelia vedení na zozname č. 1. Pri uvoľnení bezbariérového bytu sa uprednostňujú žiadatelia s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pred uzatvorením nájomnej zmluvy nájomca uhradí obci finančnú zábezpeku vo výške šesťmesačného nájomného. ájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši tri roky. Obec, ako prenajímateľ bytu, uzatvorí s nájomcom nájomnú zmluvu, ktorá (okrem iného) obsahuje:

 • údaje prenajímateľa a nájomcu (vrátane údajov osôb žijúcich v jednej domácnosti s nájomcom),
 • začiatok a dobu nájmu,
 • výšku a splatnosť mesačného nájomného,
 • opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,
 • podmineky na výpoveď a opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Podrobnosti o výkone práv a povinností užívateľov bytov upravuje Domový poriadok bytového fondu obce Holice.

Užívanie bytových priestorov v bytovom fonde Holice upravuje Domový poriadok, prijatý obecným zastupiteľstvom dňa 27. októbra 2015.

Bytový fond

 • (1) 2-izbový, podkrovný, 78.20 m2
 • (2) 2-izbový, podkrovný, 78.20 m2
 • (1) 1-izbový, prízemie, 39.90 m2 (bezbariérový)
 • (2) 2-izbový, prízemie, 49.20 m2
 • (3) 2-izbový, prízemie, 55.20 m2
 • (4) 3-izbový, I. poschodie, 79.60 m2
 • (5) 2-izbový, I. poschodie, 48.90 m2
 • (6) 2-izbový, I. poschodie, 55.20 m2
 • (7) 3-izbový, podkrovie, 80.00 m2
 • (8) 2-izbový, podkrovie, 48.90 m2
 • (9) 2-izbový, podkrovie, 55.70 m2
Vchod A

 • (A1) 1-izbový, prízemie, 40.40 m2 (bezbariérový)
 • (A2) 2-izbový, prízemie, 45.10 m2
 • (A3) 2-izbový, prízemie, 53.90 m2
 • (A4) 3-izbový, I. poschodie, 78.10 m2
 • (A5) 2-izbový, I. poschodie, 45.10 m2
 • (A6) 2-izbový, I. poschodie, 53.90 m2
 • (A7) 3-izbový, podkrovie, 73.80 m2
 • (A8) 2-izbový, podkrovie, 42.40 m2
 • (A9) 2-izbový, podkrovie, 51.90 m2

Vchod B

 • (B1) 1-izbový, prízemie, 40.40 m2 (bezbariérový)
 • (B2) 2-izbový, prízemie, 45.10 m2
 • (B3) 2-izbový, prízemie, 53.90 m2
 • (B4) 3-izbový, I. poschodie, 78.10 m2
 • (B5) 2-izbový, I. poschodie, 45.10 m2
 • (B6) 2-izbový, I. poschodie, 53.90 m2
 • (B7) 3-izbový, podkrovie, 73.80 m2
 • (B8) 2-izbový, podkrovie, 42.40 m2
 • (B9) 2-izbový, podkrovie, 51.90 m2
 • (A) 3-izbový, I. poschodie, 71.74 m2
 • (B) 2-izbový, I. poschodie, 64.92 m2
 • (C) 1-izbový, I. poschodie, 33.20 m2
 • (D) 2-izbový, I. poschodie, 48.23 m2
 • (E) 2-izbový, I. poschodie, 56.36 m2
 • (F) 2-izbový, I. poschodie, 60.89 m2
 • (G) 2-izbový, I. poschodie, 49.92 m2
 • (H) 1-izbový, I. poschodie, 33.20 m2
 • (I) 2-izbový, I. poschodie, 48.23 m2
 • (J) 2-izbový, I. poschodie, 56.36 m2
 • (A) 1-izbový, prízemie, 44.66 m2 (bezbariérový)
 • (B) 3-izbový, prízemie, 68.42 m2 (bezbariérový)
 • (C) 2-izbový, prízemie, 61.50 m2 (bezbariérový)
 • (D) 2-izbový, I. poschodie, 57.49 m2
 • (E) 2-izbový, I. poschodie, 60.95 m2
 • (F) 2-izbový, I. poschodie, 50.70 m2
 • (G) 2-izbový, I. poschodie, 57.49 m2
 • (H) 2-izbový, I. poschodie, 60.95 m2
 • (I) 2-izbový, I. poschodie, 50.70 m2
 • (J) 2-izbový, II. poschodie, 55.24 m2
 • (K) 2-izbový, II. poschodie, 50.78 m2
 • (L) 3-izbový, II. poschodie, 73.48 m2
 • (M) 3-izbový, II. poschodie, 64.88 m2

Súčasný stav

 • Počet nájomných bytov: 52
 • Počet prenajímateľných bytov: 52
 • Počet bytov v prejnájme: 52
 • Počet voľných bytov: 0

Žiadosti

Poradie žiadateľov s trvalým pobytom v Holicach s referenciou registračného čísla žiadosti:

 1. 130/2018
 2. 254/2015
 3. 289/2015
 4. 290/2015
 5. 101/2017
 6. 130/2017
 7. 420/2016
 8. 47/2018
 9. 127/2018
 10. 135/2018
 11. 169/2018
 12. 223/2018
 13. 249/2018
 14. 666/2018
 15. 773/2018
 16. 46/2019
 17. 57/2019
 18. 124/2019
 19. 133/2019
 20. 154/2019
 21. 188/2019

Poradie žiadateľov bez trvalého pobytu v Holicach s referenciou registračného čísla žiadosti:

 1. 269/2017
 2. 374/2017
 3. 686/2017
 4. 687/2017
 5. 754/2017
 6. 108/2018
 7. 434/2018
 8. 725/2018
 9. 793/2018
 10. 805/2018
 11. 38/2019
 12. 103/2019

Aktualizácia: 27.02 2019