Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Základné informácie | Úrad na ochranu osobných údajov | Zásady pri spracúvaní osobných údajov | Účel a právny základ spracúvania | Práva dotknutej osoby | Návrh na začatie konania | Informácie o spracúvaní


 

Spracúvanie osobných údajov je úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, ktorý určujú konkrétne ustanovenia zákonov, na základe ktorých prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, ustanovenia zmlúv alebo je účel určený v súhlase so spracovaním osobných údajov.

V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
V prípade, že právnym základom je zákon, poskytovanie osobných údajov bude zákonnou požiadavkou, pričom dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nebude možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak právny základ tvorí zmluva, poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou uzatvorenie zmluvy a vznik zmluvného vzťahu nie je možný.

Ak je právnym základom súhlas dotknutej osoby, tú môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností a úloh obce týkajúcich sa výkonu štátnej správy – samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho poriadku.

Tabuľka účelov podľa § 13 Nariadenia