Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Základné informácie | Úrad na ochranu osobných údajov | Zásady pri spracúvaní osobných údajov | Účel a právny základ spracúvania | Práva dotknutej osoby | Návrh na začatie konania | Informácie o spracúvaní


 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÉ PODĽA § 19 ZÁKONA

1) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Rovnaké ako v časti „Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 nariadenia“.

2) Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa: Rovnaké ako v časti „Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 nariadenia“.

3) Práva dotknutej osoby: Rovnaké ako v časti „Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 nariadenia“.

4) Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy sťažností je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neposkytnutia osobných údajov bude sťažnosť odložená podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci.