Obecné zastupiteľstvo2018-12-14T10:47:01+00:00

Obecné zastupiteľstvo

  • V zmysle Zákona o obecnom zriadení (Zákon č. 369/1990 Zb.) obecné zastupiteľstvo obce Holice má 9 poslancov.
  • Obecné zastupiteľstvo zasadáva podľa potreby, zyčajne každý posledný utorok v mesiaci. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verjené.
  • Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva upravuje všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2011.
  • Uznesenia a zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva, ako aj Rokovací poriadok nájdete v záložke Dokumenty.

Komisie

Predseda: Ladislav Farkas

Predseda: Irén Bohony

Predseda: Vojtech Ravasz