Obecné noviny2017-01-10T13:54:59+00:00

Obecné noviny Hírmondó sú oficiálnym občasníkom samosprávy obce Holice. Občasník vychádza v maďarskum jazyku.

  • Zodpovedný redaktor: Laura Bognár
  • Autori: Peter Usačov (samospráva), Irén Bohony (cirkevné správy), Katalin Cséfalvay, Erika Póda, Anikó Trencsík (školstvo), Mária Kovačič Majer, László Kovács (kultúra), Diana Csiffári Jákli (šport).

Kontakt:

Príspevky uverjené s menom autora sú publikované bez edície zo strany redakcie. Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom príspevkov.

Grafická úprava: Norbert Oriskó. Tlačiareň: Pelikán s.r.o. (Holice)

Registrácia: Ministerstvo kultúry SR. EV 3291/09, IČO: 00 305 405, ISSN: 1339-6897

— Doteraz publikované edície občasníku Hírmondó nájdete v záložke Dokumenty —