ŠFRB oznam

//ŠFRB oznam

ŠFRB oznam

ŠFRB

 

Vážení Občania!
V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania môžu jeho dlžníci – 
ktorí uzavreli úverovú zmluvu so ŠFRB do 31.12.2013- počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2 000,- eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy, žije s nimi v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku. 

Klienti musia písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018. 

Dlžníci  žiadajú fond o odpustenie časti úveru písomne spolu s nasledovnými prílohami:
– kópia rodného listu každého dieťaťa – overená matrikou alebo notárom
– potvrdenie príslušného obecného úradu o trvalom pobyte . 

Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000,- eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
Žiadosť /tlačivo možno získať na stránke ŠFRB , ktorý je klient povinný doručiť poštou na adresu:

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava ,

 

2018-12-10T15:04:20+00:00