Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sajátos célú energetikai audit kidolgozása Gelle Község középületeire

Plagat-A3-EFRR

Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie účelového energetického auditu pre 4 verejné budovy: budovu kultúrneho domu, požiarnej zbrojnice, starého obecného úradu a školských priestorov – dielní v obci Holice, okres Dunajská Streda. Účelom energetického auditu je získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie, ktoré vedú k zníženiam spotreby energie. Záverom energetického auditu sa vyhodnotí ekonomický efekt určených opatrení, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, čím prispievajú k zlepšeniu celkového životného prostredia obyvateľov obce Holice. Celkovým očakávaným výsledkom realizácie projektu je stanovenie takých opatrení, ktorých budúcou realizáciou obec optimalizuje celkové náklady na spotrebu energie, zabezpečí efektívne fungovanie verejných budov v prospech obyvateľov obce a zároveň prispeje k ochrane životného prostredia.

Prostredníctvom realizácie projektu sa dosiahne stanovený merateľný ukazovateľ s celkovou cieľovou hodnotou 1 – P0160 Počet energetických auditov, t. j. účelového energetického auditu pre 4 verejné budovy v obci Holice.