Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Értesítés – az R7-es gyorsforgalmi út véleményezésének határideje

OZNAM

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 27.3.2017 doručil obci Holice oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ Zmena 4 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice “.

Obec Holice v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.týmto

informuje verejnosť o tom, že

v dňoch od 27.3.2017 do 10.4.2017

zmena navrhovanej činnosti

Zmena 4 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Holiciach.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 10 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť obci svoje písomné stanovisko k zámeru do 10 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Vyvesené dňa: 27.3.2017

Zvesené dňa : 10.4.2017