Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ÉRTESÍTÉS – az R7-es gyorsforgalmi út véleményezésének határideje

OZNAM

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  podľa § 3  písm. k) v spojení s § 54 ods.2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 3.4.2018  doručil  obci Holice oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  „ Zmena 6 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice “.

  • Obec Holice v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.týmto

 informuje verejnosť  o tom, že

v dňoch od 5.4.2018 do 19.4.2018

zmena navrhovanej činnosti

  „ Zmena 6 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“  je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Holiciach.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 10 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

 

Verejnosť môže doručiť obci  svoje písomné stanovisko k zámeru  do  10 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

 

 

                                   

Vyvesené dňa:         5.4.2018                               

Zvesené dňa :           19.4.2018