Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A véleménynyilvánítás szabadsága és a fejlődéshez való jog

Názov projektu

Freedom of Expression and the Right to development

Sloboda prejavu a právo na rozvoj

A véleménynyilvánítás szabadsága és a fejlődéshez való jog

Opis hlavného organizátora

Obec Holice s počtom obyvateľov 1929 sa nachádza v okrese Dunajská Streda len 11 km od okresného mesta. V obci sa nachádza pôvodný románsky rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla z prvej polovice 13. storočia. V interiéri sa zachovali hodnotné gotické fresky z prvej štvrtiny 14. storočia. Pomerne veľká dvojvežová stavba je dôkazom významu a bohatstva obce v stredoveku. V obci sú umiestnené z kultúrnych pamiatok pomníky padlým vojakom 1.a 2. svet. vojny i pomník Turul so Svätou Korunou. V obci pôsobí mnoho združení, organizácií: Občianske združenie Gelle, Csemadok, Združenie Regence, klub seniorov, priatelia prírody i ochotnícke divadlo. Obec taktiež spolu s ďalšími 19 obcami je členom Mikroregiónu Dunajská Magistrála, ktorá sa stará o trvalo udržateľný rozvoj regiónu.

Ciele projektu

Celé podujatie sa nesie v duchu slobody prejavu, práva na rozvoj. Je dôležité poukázať na potrebu zapájania sa do vecí verejných. Podporovať európske občianstvo, zlepšovať podmienky pre občiansku a demokratickú účasť nielen na miestnej ale i na európskej úrovni. Musíme začať každý sám od seba a spoločne dosiahneme veľa no musíme spolupracovať medzi sebou nielen medzi samosprávami jednotlivých obcí ale i medzi národmi. Tak dosiahneme nadnárodný rozmer. Je nutné zapájať do aktivít i najmeších nakoľko sú našou budúcou generáciou. Poukázať na dôležitosť EÚ, dobrovoľníctva, rovnakého prístupu, medzikultúrneho dialógu, dôležitosti európskeho občianstva. Prostredníctvom aktivít vťiahneme všetkých účastníkov podujatia bez ohľadu na vek či národnosť do sveta EÚ, dobrovoľníctva, každý z nás má právo slobody prejavu a právo na plnohodnotný život. Musíme si to uvedomiť a začať konať. Zamyslieť sa nielen nad aktuálnym dianím v EÚ ale zamyslieť sa i nad jej budúcnosťou. Nezatvárajme oči nad krajinami tretieho sveta, práve naopak snažme sa ich pochopiť a hľadajme spôsoby ako im pomôcť. Kultúrnym programom chceme poukázať na kultúru a tradície zúčastnených národov. Na dôležitosť ich širenia z generácie na generáciu. V rámci športových aktivít vytvoríme uvoľnenú atmosféru vdaka ktorej si nadviažu a upevnia priateľské vzťahy medzi partnerskými obcami. Je len na nás ako sa k týmto hlavným cieľom podujatia postavíme. Budúcnosť je v našich rukách.

Prínosy projektu (dopady projektu)

 • upevnenie partnerských vzťahov z maďarskou partnerskou obcou,
 • nadviazanie väzieb s českou partnerskou obcou,
 • rozšírenie obzorov a náhľadov do sveta EÚ,
 • odstránenie predsudkov, medzigeneračných bariér, rovnaký prístup,
 • poukázanie na dôležitosť dobrovoľníctva,
 • budovanie nielen nových priateľstiev ale i nadväzovanie nových,
 • budovanie uvedomelejšej mladej generácie,
 • posilnenie spoluprác v rôznych oblastiach jednotlivých samospráv,
 • plánovanie ďalších stretnutí,
 • poukázanie na dôležitosť šírenia tradícií, zvykov a kultúr z generácie na generáciu,
 • vyvolať v občanoch pocit hrdého uvedomelého EURÓPANA.

{igallery id=5781|cid=35|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=33} {phocadownload view=filelist|id=16|limit=10}

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie.